Beboerinformation til alle i Boligselskabet Sjælland

Administrationen udsendte til alle afdelingsbestyrelser en information om påtænkt ændring i

driftsstrukturen, som gik på at udvide serviceniveauet i selskabet for beboerne i afdelinger be-

liggende i Roskilde by. Hensigten med ændringen er overordnet bl.a. at sikre, at beboere i

gamle RB-afdelinger også får mulighed for at henvende sig til driften hele dagen, som det i

flere år har været for beboerne i gamle AB-afdelinger. Hidtil har det for beboerne i gamle RB-

afdelinger kun været muligt højst l time om dagen at kontakte driften. I forbindelse hermed

skulle byen opdeles i 4 områdekontorer mod nuværende 6 plus driftskontoret på Køgevej 46

(kontoret, hvorfra AB-afdelingerne serviceres).

Organisationsbestyrelsen godkendte på møder i april og maj oplæg til ændring af

driftsstrukturen, men har efterfølgende besluttet, på grund af debatten i afdelinger-

ne, som viser, at der er store misforståelser, ikke at gennemføre ændringerne, før

disse er drøftet nærmere i beboerdemokratiet.

I lokalavisen er fremført påstande som: Medarbejderne har fået mundkurv og trues med fy-

ring, Der skæres ned fra 30 til 6 servicecentre (24 kontorer skal væk), Afdelingsbestyrelser og

beboere må ikke samarbejde med personalet, Manglende dialog, Anna Hansen skal stå skole-

ret for direktør. Avisen kan ikke komme i kontakt med direktør o.s.v.

Hvordan alle disse påstande og misforståelser opstår, er svært at sige. Det er nok den gamle

historie om, at l fjer kan blive til 5 høns.

Hvad er så sandheden i alt dette?

•       Ingen har fået mundkurv på, og selvfølgelig er ingen truet med fyring.

•       Der er ikke tale om at nedlægge 24 kontorer. Det konkrete i sagen var at reducere 7

områdekontorer til 4 i Roskilde by. Det var på ingen måde meningen at ændre på struk-

turen i de udenbys afdelinger eller selskaber administreret af Boligselskabet Sjælland.

Ændringen var en måde at give naboafdelinger mulighed for at samarbejde på alle om-

råder, hvis det var ønsket, og at sikre større tilgængelighed til driften.

•       Selvfølgelig må afdelingsbestyrelser/beboere og medarbejdere samarbejde, alt andet vil

være utopi i en moderne boligorganisation.

•       Manglende dialog kan på nogle områder være sandt. Tiden indtil nu har været meget

sparsom af hensyn til alle de forhold, der skulle afklares i forbindelse med fusionen. Det

er netop et af de punkter, som bestyrelsen ser frem til at udvikle med ændret område-

inddeling i Roskilde.

•       Anna Hansen skal ikke stå skoleret for direktør. Af avisartiklerne fremgår det, at Anna

Hansen skulle være indkaldt til møde med direktøren. Det kender vi ikke noget til i di-

rektionen og vil anmode Anna Hansen om på repræsentantskabsmødet nærmere at re-

degør for denne usande påstand.

•       Da vi ringede tilbage på anmodning fra avisen, var journalisten gået hjem (ca. 14.30),

og efterfølgende har direktionen været bortrejst. Så det er noget af en ufin påstand fra

avisens side, at vi ikke er til at komme i kontakt med. Vi har ikke noget at skjule, hvil-

ket vi med denne foreløbige beboerinformation til alle beboere i Boligselskabet Sjælland

viser. Vi vil i kommende informationer orientere nærmere om, hvad beboerne i fremti-

den kan vente af oplysninger om nøgletal med mere.

Med venlig hilsen

Direktionen